Εγγραφή Μελών

  Αίτηση Κεραμίστα/Αγγεοπλάστη για εγγραφή ως Φίλος/η Μέλος

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  Ημερομηνία:

  1. Επώνυμο

  2. Όνομα

  3.Τόπος και ημερομηνία γέννησης

  4. Επαγγελματική Διεύθυνση

  Οδός

  Ταχυδρομικός Τομέας Πόλη

  Τηλέφωνο:

  E-mail Address

  5. Προπανεπιστημιακή Εκπαίδευση

  Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση:

  Χρόνος Αποφοίτησης Πανεπιστημίου:

  6. Παρατηρήσεις: Εσωκλείω φωτοτυπίες / Πιστοποιημένα αντίγραφα

  α)

  β)

  γ)

  Σύσταση: Εμείς οι πιο κάτω Κεραμίστες / Αγγειοπλάστες Μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγειοπλαστών& Κεραμιστών προτείνουμε και υποστηρίζουμε την πιο πάνω αίτηση.

  7. Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

  Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

  Ημερομηνία

  Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγγειοπλαστών & Κεραμιστών ΠΣΑΚ

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Εγώ ο σας υποβάλλω για εξέταση τον εσώκλειστο «Πίνακα Στοιχείων» και παρακαλώ εάν τα προσόντα μου είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγγειοπλαστών & Κεραμιστών, με εγγράψετε Φίλος/ η Μέλο ς το υ.

  Εσωκλείω το ποσό των 15.00€ για δικαίωμα εγγραφής και 30.00€ για συνδρομή

  (Αρ. Επιταγής. Μετρητά)

  IBAN: CY52002005540000000102362200

  Διατελώ με τιμή,

  Ονοματεπώνυμο

  Υπογραφή

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ&ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ (ΠΣΑΚ)

  Ημερομηνία λήψης της αίτησης

  Ημερομηνία εξέτασης της αίτησης

  Ο αιτητής εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται σαν τακτικό Μέλος του Συνδέσμου
  Ο Γενικός Γραμματέας

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

  • Ημερομηνία επικύρωσης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγγειοπλαστών & Κεραμιστών Τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές, έκτακτες και καταστατικές). Νοείται ότι μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο στερούνται του δικαιώματος ψήφου.

  • Έχουν ίσα δικαιώματα συμμετοχής στις δραστηριότητές και τις εκδηλώσεις του Σωματείου.

  • Να συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση με έγγραφη αίτηση που υπογράφουν το 1/3 των Τακτικών Μελών του Σωματείου, στην οποία να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

  • Κάθε Τακτικό Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει γραπτώς θέματα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/ και στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της.

  • Κάθε Τακτικό Μέλος μπορεί μετά από γραπτή αίτηση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε 3 (τρεις) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήψης του αιτήματος να εξετάσει τα βιβλία των πρακτικών συνεδριάσεων και τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου.

  • Τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές, έκτακτες και καταστατικές). Νοείται ότι μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο στερούνται του δικαιώματος ψήφου